Staff Profiles

S.No Name Qualification
1 PRIYA SIMON GEORGE
[PRINCIPAL]
M.Sc., B.Ed.,C.S.I.R.(UGC)
2 SWATHI S DIXIT
[ACADEMIC SUPERVISOR]
B.Com., B.Ed.,
3 MANASA J B.A., N.T.T.,
4 HEMALATHA S M.Com., N.T.T.,
5 KAVITHA B.A.,N.T.T.,
6 DIVYA M B.A., N.T.T.,
7 PRISCILLA IRENE B.A.,NTT,D.Ed.,
8 KERAN SANGEETHA B.A., B.Ed.,
9 P. S.MANGALA B.Sc, N.T.T., PG(SLD)
10 VEENA S B.E.,NTT,D.I.Ed., B.Ed.,
11 SHRUTHI .PAVAN M.Com., N.T.T.,B.Ed.,
12 MADHUSRI G ANKALKOTI B.B.M.,N.T.T.,B.Ed.,
13 MUEINA. RAHIM B.Sc,B.Ed, Diploma in French B1 level
14 CHAITRA SATISH B.Sc.,B.Ed.,
S.No Name Qualification
15 MAZHAR KHAN B.A.,B.Ed.,
16 AKSHARA G M.A.,B.Ed.,
17 ANJALI. SINHA B.COM.,
18 SHRUTI.BALAMAKAR DIP. IN IT.
19 SUBASH SHETTY M.A.,B.ED.,
19 ASHWINI K M.A.,B.Ed.,
20 VAIBHAVI R B.V.A
21 VAIBHAVI R B.V.A
22 RANJAINI NIRANJAN D.Ed, B.A(Kannada)
23 UMA A MSC, B.Ed
24 NANDINI V BHAT MSC (Bio,Chem), B.Ed
25 LAKSHMI M S B.Com
26 PRATHIBHA M H B.A , N.T.T
27 KISHORE RAMESH AKKASALI BDiploma Mech. Engg (MUSIC)
28 GAYATHRI M.A Sanskrit